Blog

Co oznacza pozbawienie praw rodzicielskich ojca?

Mianem odpowiedzialności rodzicielskiej określamy ogół praw i obowiązków, jakie rodzice mają wobec swojego dziecka. Prawa rodzicielskie powinny być wykonywane z poszanowaniem godności i praw dziecka, a ich celem jest troska o dziecko i jego majątek. Prawa rodzicielskie trwałą do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, chyba że zakończą się wcześniej. I to właśnie na tej kwestii chcemy się skupić w poniższym artykule.

O pozbawieniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich decyduje sąd, który winien kierować się najważniejszą zasadą prawa rodzinnego, jaką jest dobro dziecka. Swoją decyzję opiera o wyraźne przesłanki. Decyzja o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich może dotyczyć jednego lub obojga rodziców.

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca: Co oznacza?

Odebranie praw rodzicielskich ojcu najczęściej następuje na wniosek matki dziecka, która po rozpadzie związku sama dźwiga ciężar odpowiedzialności rodzicielskiej, a ze względu na formalnie przysługujące ojcu dziecka prawa nie może złożyć wniosku o wydanie dziecku paszportu czy samodzielnie decydować o jego leczeniu.

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca może nastąpić, gdy:

  • ojciec w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka (np. porzuci je, nie płaci alimentów),
  • ojciec nadużywa władzy rodzicielskiej (np. stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną, wykorzystuje seksualnie dziecko, naużywa alkoholu, zmusza dziecko do pracy, która wykracza ponad jego siły i możliwości, wychowuje dziecko we wrogości wobec drugiego rodzica),
  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. pobytu w więzieniu, poważnej choroby, braku zainteresowania dzieckiem).

Odebranie praw rodzicielskich oznacza, że rodzic nie ma prawa decydować m.in. o:

  • miejscu pobytu dziecka,
  • leczeniu,
  • edukacji,
  • wychowaniu,
  • wyjazdach dziecka za granicę.

Co ważne, mimo pozbawienia praw rodzicielskich ojciec dziecka jest wciąż zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko i ma praw się z nim spotykać, chyba że sąd postanowi inaczej. Z drugiej strony, dziecko ma prawo do dziedziczenia po rodzicu, który został pozbawiony praw rodzicielskich.

Jak pozbawić ojca praw rodzicielskich?

Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej może być wszczęta:

  • na wniosek jednego z rodziców,
  • z urzędu.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć w oryginale odpis aktu urodzenia dziecka. Niezbędne jest również wniesienie opłaty sądowej od wniosku.

Starając się o pozbawienie praw rodzicielskich drugiego rodzica swój wniosek trzeba należycie umotywować i powołać się na odpowiednie dowody. Decyzja o odebraniu praw rodzicielskich niesie za sobą poważne konsekwencje, dlatego podejmowana jest przez sąd w ostateczności.

Ze względu na stopień złożoności spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz towarzyszące postępowaniom emocje, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata, który pomoże w sporządzeniu wniosku i przygotowaniu materiału dowodowego, jak również zapewni nam wsparcie podczas rozprawy.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan