Dla biznesu

Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych obejmującą doradztwo dla wykonawców.

W ramach wsparcia wykonawców Kancelaria świadczy następujące usługi:

na etapie złożenia oferty:

  1. przeprowadzenie analizy dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w tym pod kątem możliwości wzięcia udziału w procesie przetargowym i złożenia oferty,
  2. wsparcie w kontaktach z zamawiającym,
  3. wsparcie w przygotowaniu i złożeniu oferty

na etapie od złożenia oferty do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty:

  1. wsparcie w kontaktach z zamawiającym w tym w szczególności w zakresie składania wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów,
  2. sporządzanie wniosków i pism w trakcie trwania przetargu,
  3. badanie i ocena ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu, w tym w szczególności pod kątem ich zgodności z wymaganiami ogłoszenia o zamówieniu,

na etapie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą:

  1. przygotowanie odwołania od wyboru oferty przez Zamawiającego – w zależności od wyniku przetargu,
  2. reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  3. sporządzanie wniosków i pism w trakcie trwania postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. nadzw. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan