Dla osób prywatnych

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy to szereg działań, które polegają na gruntownym przekształceniu struktur przedsiębiorstwa w zakresie aktywów, pasywów lub organizacji. Restrukturyzacja ma na celu poprawę płynności finansowej firmy i jej rentowności, a także stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi wartości przedsiębiorstwa.

Utrata płynności finansowej nie musi wiązać się z koniecznością zamknięcia działalności gospodarczej i sprzedażą jej majątku. Znacznie bardziej korzystnym rozwiązaniem w tej sytuacji może się okazać restrukturyzacja firmy, dzięki której przedsiębiorstwo zachowuje dotychczasowy park maszynowy, a co najważniejsze wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników z know-how. Na czym polega restrukturyzacja? Kiedy się ją stosuje? Kto posiada zdolność restrukturyzacyjną? W poniższym artykule odpowiemy na te i wiele innych pytań dotyczących zagadnienia restrukturyzacji firmy.

Restrukturyzacja firmy: Podstawowe rodzaje

W obliczu utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa najczęściej realizują działania z zakresu restrukturyzacji finansowej i majątkowej. Restrukturyzacja finansowa polega na wprowadzeniu rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej firmy. Może być realizowana m.in. poprzez redukcję bieżących kosztów, znalezienie inwestora, ustalenie z wierzycielami zmian warunków i harmonogramu spłaty należności. Restrukturyzacja majątkowa polega natomiast na przeniesieniu własności składników majątku (aktywów i pasywów) poprzez ich sprzedaż na rzecz innych podmiotów.

Wśród podstawowych rodzajów restrukturyzacji możemy wskazać także restrukturyzację:

 • operacyjną, która polega przede wszystkim na zmianie działań marketingowych i zarządczych,
 • dostosowawczą, której celem jest umocnienie pozycji firmy na rynku,
 • antycypacyjną, która polega na wprowadzaniu zmian wynikających z obserwacji działania konkurencyjnych podmiotów,
 • organizacyjną, która obejmuje działania związane z przeobrażeniami wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa,
 • własnościową, która dotyczy zmian struktury własnościowej firmy.

Bardzo popularne wśród przedsiębiorstw są również restrukturyzacja dotycząca zatrudnienia i produkcji. Restrukturyzacja zatrudnienia wiąże się z ograniczeniem zatrudnienia, redukcją wynagrodzeń lub zahamowaniem ich wzrostu. Restrukturyzacja produkcji jest związana z racjonalizacją lub modernizacją procesu produkcyjnego.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Od 1 sierpnia 2016 roku obowiązują przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Obejmują one zasady  przeprowadzania formalnej restrukturyzacji firmy. Procedury te dotyczą firm, które utraciły płynność finansową lub są zagrożone jej utratą. Ustawa wyodrębnia 3 warunki niewypłacalności. To:

 • utrata zdolności do regulowania zobowiązań,
 • występowanie zaległości starszych niż 3 miesiące,
 • kwota nieuregulowanych zobowiązań wyższa niż wysokość majątku spółki przez okres przekraczający 2 lata.

Co ważne, przedsiębiorstwa podlegające postępowaniu restrukturyzacyjnemu powinny mieć na tyle duży potencjał rozwojowy, aby realne było uniknięcie przez nie upadłości i uzyskanie stabilizacji po wprowadzeniu odpowiednich środków naprawczych. W związku z powyższym postępowanie powinno być poprzedzone stosowną analizą. Ocenie poddaje się sytuację przedsiębiorstwa oraz jej przyczyny. Zadaniem analizy jest również wskazanie proponowanych działań naprawczych. W tym celu konieczne jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego.

Kto może podlegać postępowaniu restrukturyzacyjnemu ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:

 • dłużnika będącego przedsiębiorcą (osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej),
 • spółki kapitałowej nieprowadzącej działalności gospodarczej – spółki akcyjnej lub spółki z o.o.,
 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność całym własnym majątkiem za zobowiązania spółki.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Istnieją 4 rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego. To:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najszybsza i najmniej kosztowna forma postępowania restrukturyzacyjnego. Jej dodatkowym atutem jest możliwość zachowania zarządu dłużnika. Układ jest w tym przypadku zawierany bezpośrednio pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Ingerencja sądu ogranicza się do zatwierdzenia postępowania. Funkcję nadzorcy sądowego pełni doradca restrukturyzacyjny.

Przyspieszone postępowanie układowe jest możliwe po sporządzeniu w uproszczonym trybie spisu wierzytelności. Doradca restrukturyzacyjny odpowiada w tym przypadku za opracowanie planu układowego, przeprowadzenie głosowania wśród wierzycieli oraz podjęcie czynności mających na celu zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie układowe charakteryzuje się sporym stopniem sformalizowania. Plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności jest opracowywany przez nadzorcę sądowego, który sprawuje nadzór nad działaniami dłużnika. Dłużnik w postępowaniu układowym powinien wykazać, że ma zdolność do regulowania powstałych zobowiązań oraz pokrywania bieżących kosztów postępowania.

Postępowanie sanacyjne to najbardziej sformalizowana i kosztowna forma postępowania restrukturyzacyjnego. Ma zastosowanie głównie w przypadku firm, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Pozwala na zerwanie lub zmianę niekorzystnych umów, umorzenie lub rozłożenie długów na raty, wydłużenie terminu spłaty, zwalnianie pracowników czy zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan