Blog

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Rozwód wiąże się nie tylko z wyzwaniami natury emocjonalnej, ale również szeregiem skomplikowanych kwestii prawnych. Jedną z najtrudniejszych kwestii podejmowanych podczas rozwodu jest podział majątku.

W niniejszym artykule omówimy proces podziału majątku przy rozwodzie, uwzględniając m.in. możliwość ujęcia takiego roszczenia we wniosku rozwodowym i sytuacje, w których sąd przychyla się do wniosku stron. Warto bowiem pamiętać o tym, że w większości przypadków sąd nie orzeka o podziale majątku, pozostawiając tę kwestię do uzgodnienia między małżonkami.

Podział majątku

Podział majątku może odbywać się zarówno na drodze sądowej, jak i polubownej, w zależności od postawy i zgody stron. Polubowny podział majątku wymaga zgody obu stron i zdolności do osiągnięcia kompromisu. Na tym etapie małżonkowie mogą skorzystać ze wsparcia pełnomocnika lub wykwalifikowanego mediatora, który pomoże w osiągnięciu porozumienia. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia, mogą je przypieczętować w formie aktu notarialnego, co zapewnia jego ważność prawną.

Sądowy podział majątku

W sytuacjach, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, sąd może interweniować, dokonując podziału majątku. Jak to wygląda w praktyce? Sądowy podział majątku odbywa się na wniosek stron. Jeśli negocjacje zawiodą, każda ze stron może złożyć do sądu wniosek zawierający:

  • szczegółowy opis majątku do podziału,
  • projekt/propozycję podziału majątku.

Sąd analizuje zgromadzone dowody, przeprowadza ewentualne przesłuchania i bada dokumenty, aby ustalić skład i wartość majątku wspólnego. Na tym etapie sąd może również zlecić wycenę majątku przez biegłego.

Podczas podziału majątku sąd bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak wkład każdego z małżonków w gromadzenie majątku, ich potrzeby, a także interesy wspólnych dzieci. Na podstawie zebranych informacji wydaje wyrok, który określa sposób podziału majątku. Decyzja ta jest wiążąca i ma charakter ostateczny, chyba że zostanie zaskarżona w postępowaniu apelacyjnym.

Korzyści z sądowego podziału majątku

Sądowy podział majątkuma wiele zalet. Przede wszystkim zapewnia sprawiedliwe rozdzielenie dóbr, co może zapobiec konfliktom i ułatwić przejście do nowego etapu życia. Chroni również majątek osobisty każdej ze stron, który nie podlega podziałowi. Dodatkowo, porozumienie w kwestii podziału majątku może przyspieszyć proces rozwodowy, zmniejszając koszty i emocjonalne napięcie związane ze sprawą.

Podział majątku przy rozwodzie

W zgodnie z art. 58. § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd na wniosek jednego z małżonków może dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Warunkiem przychylenia się do wniosku stron jest przedstawienie przez obojga małżonków zgodnego projektu podziału majątku.

W praktyce wiele par, które są w stanie osiągnąć konsensus dotyczący podziału majątku wspólnego, często decyduje się na samodzielne rozstrzygnięcie sprawy jeszcze przed rozprawą rozwodową. Należy przy tym pamiętać, że ustalenia współmałżonków (byłych współmałżonków) zyskują moc prawną dopiero po podpisaniu stosownego dokumentu, jakim jest akt notarialny.  

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan