Blog

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Rozwód to trudny i skomplikowany proces, który wymaga bardzo dobrego rozumienia obowiązujących przepisów prawa, jak i radzenia sobie z wieloma, często, bardzo silnymi emocjami.

W tym artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak przebiega sprawa rozwodowa, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć ten proces i właściwie się do niego przygotować.

Czym jest rozwód? Kiedy może być orzeczony?

Rozwód to formalne zakończenie małżeństwa przez sąd. Proces ten legalnie rozwiązuje związek małżeński między dwiema osobami, uznając, że małżeństwo jest całkowicie zakończone. W wyniku rozwodu, byli małżonkowie stają się prawnie uprawnieni do ponownego zawarcia małżeństwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozwód może być orzeczony, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Ważne jest, aby zrozumieć, że polskie prawo kładzie nacisk na ochronę instytucji małżeństwa, dlatego nie każdy konflikt czy kryzys małżeński będzie uzasadnieniem do orzeczenia rozwodu.

Wniesienie pozwu o rozwód

Pierwszym krokiem w procesie rozwodowym jest przygotowanie i złożenie pozwu o rozwód. Pozew rozwodowy powinien być sporządzony na piśmie i złożony w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, a jeśli takiego nie ma – ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego małżonka.

W pozwie rozwodowym należy szczegółowo określić:

  • dane osobowe małżonków,
  • datę i miejsce zawarcia małżeństwa,
  • informacje o dzieciach (imiona, daty urodzenia oraz informacje dotyczące opieki nad dziećmi),
  • podstawę do orzeczenia rozwodu,
  • wnioski dodatkowe (Możliwe żądania dotyczące podziału majątku, alimentów dla małżonka lub dzieci, władzy rodzicielskiej, nazwiska po rozwodzie itp.)

Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Znaczenie pełnomocnika w procesie rozwodowym

W praktyce zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego przy sporządzaniu i składaniu pozwu rozwodowego. Profesjonalna pomoc prawna jest szczególnie ważna, gdy sprawa jest skomplikowana, np. dotyczy podziału majątku, ustalenia władzy rodzicielskiej, czy ustalenia winy za rozpad małżeństwa.

Proces sądowy

Złożenie wniosku o rozwód rozpoczyna postępowanie sądowe. Pierwszym etapem jest przekazanie pozwu małżonkowi pozwanemu, który ma prawo złożyć odpowiedź na pozew. Na tym etapie obie strony mogą przedstawić swoje stanowiska, dowody oraz zgłosić ewentualne wnioski dowodowe.

Następnie sąd wyznacza termin rozprawy rozwodowej. Podczas rozprawy sąd przesłuchuje obie strony, świadków oraz bada przedstawione dowody. Małżonkowie mogą być zobowiązani do osobistego stawiennictwa. Rozprawy są z reguły jawne, chyba że sąd zdecyduje inaczej.

W przypadku, gdy sąd uzna, że istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu, może skierować strony do mediatora. Mediacja jest dobrowolna, ale może przyczynić się do osiągnięcia porozumienia między małżonkami, zwłaszcza w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi i podziału majątku.

Po zakończeniu przesłuchania stron i analizie zebranych dowodów, sąd wydaje wyrok. Sąd może orzec rozwód, jeśli są spełnione wszystkie warunki prawne. Wyrok w sprawie rozwodowej może również zawierać postanowienia dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów i podziału majątku.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan