Blog

Kiedy rodzic nie musi płacić alimentów?

Rodzice zobowiązani do wypłacania swoim dzieciom alimentów, nierzadko martwią się tym, że obowiązek alimentacyjny będzie na nich spoczywał przez wiele lat, także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. W Polsce dzieci najczęściej zamieszkują z matkami, co prowadzi do sytuacji, w której zobowiązany do wypłacania alimentów jest ojciec. Sytuacja ta może jednak dotyczyć każdego z rodziców. Kiedy obowiązek alimentacyjny przestaje obowiązywać? Poniżej przedstawiamy okoliczności, w przypadku wystąpienia których rodzic nie musi płacić alimentów.

Zaniedbywanie nauki

Zaniedbywanie nauki przez pełnoletnie dziecko jest jedną z przesłanek do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Warto podkreślić, iż przesłanka ta nie obowiązuje w przypadku dzieci małoletnich. Obowiązkiem rodzica jest bowiem motywowanie dziecka do nauki, identyfikowanie przyczyn problemów edukacyjnych i pomoc w pokonywaniu ich. Jeśli jednak pełnoletnie dziecko rażąco zaniedbuje spoczywające na nim obowiązki edukacyjne, rodzic może zostać zwolniony z konieczności płacenia alimentów. Należy w tym miejscu zauważyć, iż chwilowe zaległości spowodowane chorobą lub innymi trudnościami w nauce nie zwalniają rodzica z obowiązku alimentacyjnego.

Rozpoczęcie zatrudnienia

Rozpoczęcie zatrudnienia stanowi kolejną przesłankę do zwolnienia rodzica z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Dotyczy to oczywiście dzieci pełnoletnich. Warunkiem jest rozpoczęcie przez dziecko pracy stałej, która zapewnia dochody umożliwiające dziecku samodzielne utrzymywanie się. W praktyce z powyższych okoliczności mogą skorzystać przede wszystkim rodzice dzieci, które po zakończeniu edukacji ponadpodstawowej nie zdecydowały się na rozpoczęcie studiów, ale od razu rozpoczęły poszukiwanie pracy. Podejmowanie przez pełnoletnie dziecko prac dorywczych, które nie gwarantują środków do utrzymania nie zwalania rodzica z obowiązku alimentacyjnego.

Niekorzystna sytuacja finansowa rodzica

Obowiązek alimentacyjny bywa szczególnie uciążliwy w przypadku rodziców znajdujących się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Nagła utrata pracy, pogorszenie się stanu zdrowia to główne powody, które uniemożliwiają rodzicom dalsze łożenie na utrzymanie swoich dzieci. W takich sytuacjach rodzic dysponuje prawem zgłoszenia się do sądu z wnioskiem o zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego. W wyjątkowych okolicznościach sąd może zdecydować o umorzeniu obowiązku świadczenia alimentacyjnego. W większości przypadków decyduje jednak o znaczącym zmniejszeniu wysokości tego świadczenia.

Zawarcie związku małżeńskiego

Rodzic może zostać zwolniony z obowiązku alimentacyjnego w momencie, w którym pełnoletnie dziecko zawrze związek małżeński. Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków. O zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego można się ubiegać wyłącznie w sytuacji, gdy małżonek osoby, która do tej pory otrzymywała alimenty będzie w stanie ją utrzymać.

Pozbawienie wolności

W sytuacji, w której rodzic, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny zostaje pozbawiony wolności sąd może uchylić lub też zmniejszyć wysokość alimentów. Nie jest to jednak reguła. Decyzje sądu w tym zakresie są uzależnione do szeregu czynników, takich jak:
  • umyślne lub nieumyślne popełnienie przestępstwa,
  • ranga popełnionego przestępstwa,
  • sytuacja materialna osadzonego.
W większości przypadków sąd nie przychyla się do wniosku o uchylenie alimentów. Na skutek takiej decyzji mogłoby bowiem ucierpieć  małoletnie dziecko osoby skazanej. W sytuacji, w której rodzic przebywa w zakładzie karnym i nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej umożliwiającej wypłacanie świadczeń sąd może zdecydować o przeprowadzeniu egzekucji alimentacyjnej (egzekucja z ruchomości i nieruchomości będących własnością skazanego). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adwokata rodzinnego w Warszawie!
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan