Blog

Czy alimenty wliczają się do dochodu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami alimenty definiuje się jako regularne, obligatoryjne świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Czy tak rozumiane alimenty wliczają się do dochodu? Czy liczą się do zasiłku rodzinnego? Kredytu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego alimenty wlicza się do dochodu, w związku z czym powinny być one zawarte w rocznym zeznaniu PIT. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. W ustawie o podatku dochodowym znajdują się zapisy o tym, kto i kiedy jest zwolniony z podatku dochodowego za pobierane alimenty.

Zwolnienie alimentów z podatku

Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy PIT wymienia sytuacje, w których alimenty są zwolnione z podatku. Wskazuje się tu:

  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia;
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek;
  • alimenty płacone na rzecz innych osób, które ukończyły 25. rok życia, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i nie przekraczają miesięcznie kwoty 700 zł.

Co oznacza zwolnienie alimentów z podatku?

Powyższy zapis w ustawie oznacza, że rodzice pobierający alimenty na dzieci wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy PIT nie muszą odprowadzać za nie podatku i wykazywać ich w rocznym rozliczeniu z fiskusem. W konsekwencji uzyskane w ten sposób środki pieniężne nie wliczają się do dochodu rodziny. Nie ma tu znaczenia ani wysokość alimentów na rzecz dzieci, ani to, na jakiej podstawie zostały przyznane. Zwolnienie obowiązuje w tym przypadku niezależnie od wysokości świadczenia i bez względu na to, czy jest ono wypłacane na podstawie wyroku sądu, ugody czy prywatnego porozumienia między rodzicami.

Kiedy alimenty są wliczane do dochodu?

Do dochodu rodziny wlicza się:

  • alimenty w wysokości większej niż 700 zł miesięcznie, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej na rzecz osób innych niż dzieci, przy czym podatek należy zapłacić tylko od nadwyżki ponad 700 zł,
  • alimenty wypłacane na rzecz innych osób dorosłych, jeśli zostały przyznane np. na podstawie prywatnego porozumienia, a nie wyroku sądu lub ugody sądowej;
  • odsetki od alimentów.

Co ważne, w deklaracji PIT należy wykazać wyłącznie alimenty, które zostały faktycznie wypłacone lub pozostawione do dyspozycji. Kwoty należne, które z jakiś względów nie zostały wypłacone nie podlegają uwzględnieniu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Alimenty a zasiłek rodziny

Fakt, iż alimenty na dzieci nie są zaliczane do dochodu rodziny prowadzi do szeregu nieporozumień w zakresie wnioskowania o zasiłek rodzinny. Czy w takim razie należy je uwzględnić?

Podczas składania wniosku o zasiłek rodzinnych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania wszystkich dochodów rodziny, także tych nieopodatkowanych. Oznacza to, że w przypadku zasiłku rodzinnego alimenty na dzieci oraz stypendia socjalne są wliczane do dochodu.

Alimenty a zdolność kredytowa

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Zdolność tę ocenia się na podstawie dochodów kredytobiorcy. Czy alimenty są wliczane do dochodu i mogą wpłynąć korzystnie na naszą zdolność kredytową?

Alimenty na dzieci, jak również inne świadczenia (m.in. 500+) nie wliczają się do dochodu rodziny. Oznacza to, że nie są brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej rodziny, niezależnie od ich wysokości oraz dokumentów potwierdzających ich regularny wpływ do rodzinnego budżetu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adwokata od alimentów w Warszawie!

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan