Blog

Do kiedy płaci się alimenty na dzieci?

Wszelkie kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym względem dziecka reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Zgodnie z przepisem art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Co do zasady alimenty na dziecko obejmują wydatki związane z jego potrzebami bytowymi i edukacyjnymi, a więc wydatki na:

  • – wyżywienie,
  • – zakup odzieży,
  • – edukację,
  • – leczenie,
  • – zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.

Zapis nakazujący rodzicom alimentowanie dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie budzi wiele kontrowersji, w szczególności w przypadku dzieci, które ukończyły już 18. rok życia, ale w dalszym ciągu nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Do kiedy płaci się alimenty na dziecko? Czy uzyskanie przez małoletnie dziecko pełnoletności jest jednoznaczne z ustaniem obowiązku alimentacyjnego rodzica?

Do kiedy płaci się alimenty na dzieci?

Alimenty na dzieci: Jak długo?

Alimenty na dzieci często stanowią kość niezgody między dawnymi partnerami. W wielu przypadkach rodzic, wobec którego zasądzono alimenty czuje się pokrzywdzony, ponieważ ma poczucie, iż łoży na utrzymanie dziecka i byłego partnera/współmałżonka. W praktyce alimenty na dzieci służą zabezpieczeniu potrzeb dziecka, tak pod względem podstawowych potrzeb bytowych, jak i edukacyjnych. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku dzieci chorych i niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki. Wówczas rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem najczęściej nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej, co może mieć przełożenie na wysokość roszczenia alimentacyjnego względem pracującego rodzica. W przypadku braku porozumienia między stronami o obowiązku alimentacyjnym i jego wysokości decyduje sąd, co też czyni w najlepszym interesie dziecka.

Ustawodawca nie przewiduje generalnej granicy wiekowej, której osiągnięcie przez dziecko w sposób automatyczny kończy obowiązek alimentacyjny. Alimenty na dziecko należą się, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Taki obowiązek istnieje nawet, jeśli dziecko ukończyło 18. rok życia, ale ze względu na podejmowaną naukę nie ma żadnych własnych źródeł dochodu i wciąż pozostaje na utrzymaniu rodziców. Obowiązek płacenia alimentów obciąża matkę i ojca, którzy zostali wpisani w akcie urodzenia dziecka jako matka i ojciec.

Kancelaria Prawna JKMIW Warszawa

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan