Blog

Odrzucenie spadku przez dziecko

Każda osoba niezależnie od wieku może odziedziczyć spadek rozumiany jako ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym, które w wyniku jego śmierci przechodzą na spadkobiercę.

Prawo polskie przewiduje dwa tytuły dziedziczenia:

  • z mocy ustawy (gdy spadkodawca nie sporządził testamentu);
  • z mocy testamentu (gdy spadkodawca powołał w testamencie spadkobiercę).

Spadkobierca musi w chwili otwarcia spadku mieć zdolność prawną, a więc żyć lub być już poczętym i urodzić się żywym.

Jak dziecko może odziedziczyć spadek?

Małoletnie dziecko może odziedziczyć spadek jako zstępny w linii prostej lub bocznej. W sytuacji, w której zmarły nie pozostawił testamentu podstawą prawną kolejności dziedziczenia jest Kodeks cywilny.

Wróćmy ma moment do procedury odrzucenia spadku przez osobą dorosłą. W sytuacji, w której spadkobierca ustawowy odrzuci spadek, ten jest dziedziczony przez jego zstępnych, dzieci i wnuki. W procesie dziedziczenia nie ma znaczenia wiek spadkobiercy, co oznacza, że prawo do spadku na tych samych zasadach uzyskuje zarówno pełnoletnie dziecko,  jak i kilkulatek czy noworodek. Dziedziczenie przez małoletnie dzieci komplikuje nieco sytuację odrzucenia spadku, ponieważ złożenie oświadczenia o odmowie dziedziczenia przekracza normalny zarząd. W związku z tym rodzić nie może odrzucić spadku za dziecko bez wcześniejszego uzyskania zgody Sądu Rodzinnego. 

Zgoda na odrzucenie spadku

W celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. Wniosek powinien zawierać:

  • dane wnioskodawców (rodziców lub opiekunów prawnych dziecka),
  • akt urodzenia małoletniego dziecka,
  • potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica,
  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty od wniosku.

Ile czasu na odrzucenie spadku przez dziecko?

Podobnie jak w przypadku pełnoletniego spadkobiercy, oświadczenie o odrzuceniu spadku przez dziecko musi zostać złożone w terminie. Małoletni ma na to 6 miesięcy. Termin liczy się od dnia, w którym małoletni, czyli jego rodzice lub opiekunowie prawni dowiedzieli się o powołaniu do spadku. W praktyce najczęściej jest to dzień odrzucenia spadku przez rodzica.

Po odrzuceniu spadku należy niezwłocznie złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka o udzielenie zezwolenia na czynność prawną przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka, która w tym konkretnym przypadku wiąże się z odrzuceniem spadku. Po uzyskaniu takiej zgody należy niezwłocznie złożyć oświadczenie w imieniu małoletniego przed sądem lub notariuszem.

Odrzucenie spadku przez małoletniego po terminie

Jedną z głównych obaw rodziców wnioskujących o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest obawa o to, że sąd nie wyda zgody na dokonanie czynności w terminie. Mimo iż, Ustawodawca przewiduje 6 miesięczny termin na złożenie oświadczenia, nie może on upłynąć przed zakończeniem postępowania przed sądem opiekuńczym dotyczącym zgody na dokonanie czynności. Oznacza to, że nie musimy się obawiać, że z powodu braku decyzji sądu upłynie termin odrzucenia spadku w imieniu dziecka. Niemniej jednak, zalecane jest szybkie działanie, a więc niezwłoczne złożenie wniosku do sądu, a po otrzymaniu decyzji złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego dziecka.

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan