Blog

Wysokość alimentów: Od czego zależy? Jak obliczyć?

Mianem alimentów określamy obowiązkowe świadczenia na rzecz najbliższych członków rodziny, które mają dostarczać uprawnionemu do ich otrzymywania środki utrzymania i wychowania. Kwestie alimentacyjne najczęściej dotyczą dzieci. Rodzice są zobowiązany do płacenia świadczeń na rzecz dzieci aż do momentu, w którym dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci? Jak obliczyć należną kwotę? Co brać pod uwagę obliczając alimenty na dziecko? Na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć w treści artykułu, który poświęciliśmy wysokości alimentów na dziecko.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby i wychowania. Co to oznacza w praktyce? Świadczenia alimentacyjne umożliwiają zaspakajanie bieżących potrzeb dziecka w zakresie:
  • wyżywienia,
  • odzieży,
  • mieszkania,
  • higieny,
  • leczenia,
  • potrzeb kulturalnych.
Jednocześnie dostarczanie środków wychowania dotyczy realizacji potrzeb w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, rozwijania zdolności dziecka, zapewnienie mu odpowiednich rozrywek, wypoczynku, dbałości o rozwój fizyczny i duchowy itd.

Od czego zależy kwota świadczenia?

Kiedy wiemy już, czym są alimenty i jaką rolę powinny pełnić w utrzymaniu i wychowaniu dziecka, pora skupić się na ustaleniu ich wysokości. Prawo nie narzuca nam ściśle określonego taryfikatora alimentacyjnego. Wysokość alimentów zależy od:
  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
  • majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.
W prawie rodzinnym mamy do czynienia z postulatem tzw. równej stopy życiowej. W przypadku współmałżonka postulat ten jest realizowany poprzez dostarczanie drugiemu małżonkowi takich środków, aby obie strony miały porównywalny standard życia. Nieco inaczej wygląda to w przypadku alimentów na dziecko. Zakres alimentów jest uzależniony od wykonywania  władzy rodzicielskiej. W tym przypadku nie można się powoływać na równą stopę życiową rodzica i dziecka. Co to oznacza w praktyce? Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie warunków do utrzymania i wychowania dziecka. Jednocześnie rodzice nie są zobowiązani zaspakajać wszelkich luksusowych potrzeb dziecka, nawet w sytuacji, gdy dysponują takimi możliwościami finansowymi.

Ile powinny wynosić alimenty na dziecko?

W celu oszacowania kwoty alimentów na dziecko należy podsumować miesięczne wydatki na dziecko. W przypadku wydatków ponoszonych jednorazowo np. na zakup podręczników szkolnych wydatek ten nalży podzielić na 12 miesięcy i podać kotwę miesięczną. Co ważne, miesięczne wydatki na dziecko obejmują również opłaty mieszkaniowe. Jak je obliczyć? Dzieląc wymiar wszystkich opłat przez liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu. Czy sąd każdorazowo przychyli się do naszego wniosku? Nie możemy mieć co do tego żadnej pewności. Jednak rzetelne wyliczenie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka z pewnością zadziała na naszą korzyść. Warto również pamiętać, że przy obliczaniu wysokości alimentów na dziecko sąd bierze pod uwagę nie tylko rzeczywiste zarobki rodzina, ale również jego możliwości zarobkowe.
Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan