Blog

Zniesienie współwłasności nieruchomości

W sytuacji, w której strony nie są wstanie osiągnąć porozumienia co do wspólnego sposobu zarządzania daną rzeczą rozwiązaniem może być zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności to jedno z dostępnych narzędzi prawa, dzięki któremu możemy znieść stosunek prawny, jaki łączył dotąd współwłaścicieli. Co ważne zniesienie współwłasności nie musi się wiązać z wstępowaniem na drogę sądową. Obowiązujące przepisy prawa przewidują trzy sposoby zniesienia własności.

Adwokat odpowiada: Co oznacza zniesienie współwłasności?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie o to, jak znieść współwłasność postarajmy się jeszcze lepiej zrozumieć czym jest instytucja zniesienia współwłasności i jakie niesie za sobą konsekwencje dla dotychczasowych współwłaścicieli.

Współwłasność to prawo do tego samego obiektu – ruchomości lub nieruchomości – które przysługuje niepodzielnie konkretnym osobom. Współwłaścicielami mogą być małżonkowie, którzy w trakcie trwania związku małżeńskiego zakupili razem dom lub rodzeństwo, które zostało współwłaścicielami nieruchomości na drodze dziedziczenia. W wielu przypadkach współwłasność nie nastręcza nam problemów. Są jednak sytuacje, w których zmiana obecnego stanu rzeczy byłaby dla nas bardziej korzystna niż dalsza współwłasność. W takich sytuacjach należy posłużyć się zniesieniem współwłasności.

Instytucja zniesienia współwłasności pozwala:

  • podzielić wspólną rzecz (np. wspólną działkę na dwie odrębne nieruchomości, o ile jest to fizycznie wykonalne),
  • wyrównać wartość poszczególnych udziałów poprzez dopłaty pieniężne,
  • przyznać jednemu właścicielowi rzecz, której nie można podzielić z jednoczesnym obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Czego może dotyczyć zniesienie współwłasności?

Jak już wcześniej wzmiankowaliśmy współwłasność może dotyczyć zarówno prawa do nieruchomości, jak i dóbr ruchomych. To samo dotyczy zniesienia współwłasności. Niezależnie od tego, czy współwłasność dotyczy nieruchomości czy ruchomości obowiązujące prawo przewiduje, iż jej zniesienie może się obyć jedynie w dwóch trybach – umownym i sądowym.

Trzecim sposobem zniesienia współwłasności jest oczywiście sprzedaż przedmiotu współwłasności i podzielenie między współwłaścicieli kwot uzyskanych ze sprzedaży. 

Sądowe zniesienie współwłasności

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się na drodze postępowania nieprocesowego. Postępowanie to leży w kompetencji Sądu Rejonowego. Z możliwości sądowego zniesienia współwłasności najczęściej korzystają współwłaściciele, którzy z różnych względów nie są w stanie dojść do porozumienia. W tym przypadku warto, żeby naszą sprawę prowadził doświadczony adwokat. Bardzo przydatna jest pomoc adwokata, który posiada wiedzę z zakresu wyceny i szacowania nieruchomości, w sprawach w których znoszona jest współwłasność nieruchomości. Osią sporu w takich sprawach jest zazwyczaj ocena poprawności sporządzenia operatu szacunkowego.

Umowne zniesienie współwłasności

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości ma miejsce w sytuacji, w której strony same dojdą do porozumienia co do samego faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu zniesienia. Do umowy o zniesienie współwłasności mają zastosowanie przepisy ogólne o czynnościach prawnych i dalsze, zwłaszcza przepisy o przeniesieniu własności. W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Zniesienie współwłasności nieruchomości: Kiedy można przeprowadzić?

Współwłasność może być zniesiona w każdym czasie. Oznacza to, że osoba zainteresowana zniesieniem współwłasności nieruchomości może skorzystać z przysługujących jej praw w dowolnym momencie, niezależnie od tego ile czasu upłynęło od powstania stosunku współwłasności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami swoboda wyboru momentu do wystąpienia z wnioskiem o zniesienie współwłasności może zostać ograniczona przez czynność prawną (np. w umowie sprzedaży nieruchomości) na czas nie dłuższy niż 5 lat. W ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze 5 lat. Można też ponowić przedłużenie, jednak wykluczone jest dalsze ponawianie.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości?

Prawo do zniesienia współwłasności nieruchomości (gruntowych, budynkowych, lokalowych, itp.) przysługuje wszystkim współwłaścicielom w takim samym stopniu. Oznacza to, że każdy z nich może wystąpić z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Co istotne, roszczenie to nie ulega przedawnieniu (art. 220 Kodeksu cywilnego).

Dla biznesu
Postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacja oraz upadłość
Umowy i transakcje handlowe
Nieruchomości komercyjne
Rynki kapitałowe
Prawo spółek (obsługa korporacyjna)
Postępowania przetargowe (zamówienia publiczne)
Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe, postępowania przed sądami arbitrażowymi
Kancelaria RODO
Dla osób prywatnych
Kancelaria prawna Żoliborz
Kancelaria prawna Śródmieście
Kancelaria prawna Wola
Kancelaria Prawna Bielany
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania
Odrzucenie spadku
Restrukturyzacja firmy
Prawnik od spraw komorniczych
Adwokat: Odszkodowania i dochodzenie odszkodowań
Zniesienie współwłasności – Adwokat
Adwokat zasiedzenie
Adwokat podział majątku
Adwokat od alimentów
Kredyty walutowe
Adwokat od spadków
Adwokat od spraw rozwodowych
Adwokat upadłość konsumencka
Adwokat prawo karne
Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa rodzinnego?
Radca prawny nieruchomości
Zespół
Kamil Jurczewski
Wojciech Kępka-Mariański
Magdalena Nowosadzka
prof. dr hab. Marcin Jurgilewicz
Martyna B. Szczygielska
Paulina Chrzan